Murottal Juz 30 Dari Surat An Naba’ – An Nas :

 1. 2016-12-15 Juz 30_Page582, QS. An-Naba’ Ayat 1-11.mp3download

 2. 2016-12-16 Juz 30_Page582, QS. An-Naba’ Ayat 12-16.mp3download

 3. 2016-12-16 Setengah Halaman, Juz 30_Page582, QS. An-Naba’ Ayat 1-16.mp3download

 4. 2016-12-17 Juz 30_Page582, QS. An-Naba’ Ayat 17-23.mp3download

 5. 2016-12-17 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page582, QS. An-Naba’ Ayat 1-23.mp3download

 6. 2016-12-18 Juz 30_Page582, QS. An-Naba’ Ayat 24-30.mp3download

 7. 2016-12-19 Muroja’ah, Juz 30_Page582, QS. An-Naba’ Ayat 1-30.mp3download

 8. 2016-12-20 Juz 30_Page583, QS. An-Naba’ Ayat 31-37.mp3download

 9. 2016-12-21 Juz 30_Page583, QS. An-Naba’ Ayat 38-40.mp3download

 10. 2016-12-21 Setengah Halaman, Juz 30_Page583, QS. An-Naba’ Ayat 31-40.mp3download

 11. 2016-12-22 Juz 30_Page583, QS. An-Naba’ Ayat 1-9.mp3download

 12. 2016-12-22 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page583, QS. An-Naba’ Ayat 31-40 Dan An-Nazi’at Ayat 1-9.mp3download

 13. 2016-12-23 Juz 30_Page583, QS. An-Nazi’at Ayat 10-15.mp3download

 14. 2016-12-24_Page 583download

 15. 2016-12-25 Juz 30_Page584, QS. An-Nazi’at Ayat 16-25.mp3download

 16. 2016-12-26 Juz 30_Page584, QS. An-Nazi’at Ayat 26-32.mp3download

 17. 2016-12-26 Setengah Halaman, Juz 30_Page584, QS. An-Nazi’at Ayat 16-32.mp3download

 18. 2016-12-27 Juz 30_Page584, QS. An-Nazi’at Ayat 33-40.mp3download

 19. 2016-12-27 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page584, QS. An-Nazi’at Ayat 16-40.mp3download

 20. 2016-12-28 Juz 30_Page584, QS. An-Nazi’at Ayat 41-46.mp3download

 21. 2016-12-29_Page 584download

 22. 2016-12-30 Juz 30_Page585, QS.’Abasa Ayat 1-12.mp3download

 23. 2016-12-31 Juz 30_Page585, QS.’Abasa Ayat 13-24.mp3download

 24. 2016-12-31 Setengah Halaman, Juz 30_Page585, QS.’Abasa Ayat 1-24.mp3download

 25. 2017-01-01 Juz 30_Page585, QS.’Abasa Ayat 25-34.mp3download

 26. 2017-01-01 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page585, QS.’Abasa Ayat 1-34.mp3download

 27. 2017-01-02 Juz 30_Page585, QS.’Abasa Ayat 35-42.mp3download

 28. 2017-01-03_Page 585download

 29. 2017-01-05 Juz 30_Page586, QS. At-Takwir Ayat 1-8.mp3download

 30. 2017-01-06 Juz 30_Page586, QS. At-Takwir Ayat 9-15.mp3download

 31. 2017-01-06 Setengah Halaman, Juz 30_Page586, QS. At-Takwir Ayat 1-15.mp3download

 32. 2017-01-07 Juz 30_Page586, QS. At-Takwir Ayat 16-23.mp3download

 33. 2017-01-07 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page586, QS. At-Takwir Ayat 1-23.mp3download

 34. 2017-01-08 Juz 30_Page586, QS. At-Takwir Ayat 24-29.mp3download

 35. 2017-01-09 Muroja’ah, Juz 30_Page586, QS. At-Takwir.mp3download

 36. 2017-01-10 Juz 30_Page587, QS. Al-Infitor Ayat 1-6.mp3download

 37. 2017-01-11 Juz 30_Page587, QS. Al-Infitor Ayat 7-13.mp3download

 38. 2017-01-11 Setengah Halaman, Juz 30_Page587, QS. Al-Infitor Ayat 1-13.mp3download

 39. 2017-01-12 Juz 30_Page587, QS. Al-Infitor Ayat 14-19.mp3download

 40. 2017-01-12 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page587, QS. Al-Infitor Ayat 1-19.mp3download

 41. 2017-01-13 Juz 30_Page587, QS. Al-Muthoffifin Ayat 1-6.mp3download

 42. 2017-01-14 Muroja’ah, Juz 30_Page587, QS. Al-Infitor Dan Al-Muthoffifin Ayat 1-6.mp3download

 43. 2017-01-15 Juz 30_Page588, QS. Al-Muthoffifin Ayat 7-14.mp3download

 44. 2017-01-16 Juz 30_Page588, QS. Al-Muthoffifin Ayat 15-23.mp3download

 45. 2017-01-16 Setengah Halaman, Juz 30_Page588, QS. Al-Muthoffifin Ayat 7-23.mp3download

 46. 2017-01-17 Juz 30_Page588, QS. Al-Muthoffifin Ayat 24-29.mp3download

 47. 2017-01-17 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page588, QS. Al-Muthoffifin Ayat 7-29.mp3download

 48. 2017-01-18 Juz 30_Page588, QS. Al-Muthoffifin Ayat 30-34.mp3download

 49. 2017-01-19 Muroja’ah, Juz 30_Page588, QS. Al-Muthoffifin Ayat 7-34.mp3download

 50. 2017-01-20 Juz 30_Page589, QS. Al-Muthoffifin Ayat 35-36 Dan Al-Insyiqoq Ayat 1-6.mp3download

 51. 2017-01-21 Juz 30_Page589, QS. Al-Insyiqoq Ayat 7-13.mp3download

 52. 2017-01-21 Setengah Halaman, Juz 30_Page589, QS. Al-Muthoffifin Ayat 35-36 Dan Al-Insyiqoq Ayat 1-13.mp3download

 53. 2017-01-22 Juz 30_Page589, QS. Al-Insyiqoq Ayat 14-20.mp3download

 54. 2017-01-22 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page589, QS. Al-Muthoffifin Ayat 35-36 Dan Al-Insyiqoq Ayat 1-20.mp3download

 55. 2017-01-23 Juz 30_Page589, QS. Al-Insyiqoq Ayat 21-25.mp3download

 56. 2017-01-24 Muroja’ah, Juz 30_Page589, QS. Al-Muthoffifin Ayat 35-36 Dan Al-Insyiqoq Ayat 1-25.mp3download

 57. 2017-01-26 Juz 30_Page590, QS. Al-Buruj Ayat 1-7.mp3download

 58. 2017-01-27 Juz 30_Page590, QS. Al-Buruj Ayat 8-10.mp3download

 59. 2017-01-27 Setengah Halaman, Juz 30_Page590, QS. Al-Buruj Ayat 1-10.mp3download

 60. 2017-01-28 Juz 30_Page590, QS. Al-Buruj Ayat 11-14.mp3download

 61. 2017-01-28 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page590, QS. Al-Buruj Ayat 1-14.mp3download

 62. 2017-01-29 Juz 30_Page590, QS. Al-Buruj Ayat 15-22.mp3download

 63. 2017-01-30 Muroja’ah, Juz 30_Page590, QS. Al-Buruj Ayat 1-22.mp3download

 64. 2017-01-31 Juz 30_Page591, QS. Ath-Thooriq Ayat 1-8.mp3download

 65. 2017-02-01 Juz 30_Page591, QS. Ath-Thooriq Ayat 9-17.mp3download

 66. 2017-02-01 Setengah Halaman, Juz 30_Page591, QS. Ath-Thooriq.mp3download

 67. 2017-02-02 Juz 30_Page591, QS. Al-A’la Ayat 1-8.mp3download

 68. 2017-02-02 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page591, QS. Ath-Thooriq Dan Al-A’la Ayat 1-8.mp3download

 69. 2017-02-03 Juz 30_Page591, QS. Al-A’la Ayat 9-15.mp3download

 70. 2017-02-04_Page 591download

 71. 2017-02-05 Juz 30_Page592, QS. Al-A’la Ayat 16-19 Dan Al-Ghosyiah Ayat 1-2.mp3download

 72. 2017-02-06 Juz 30_Page592, QS. 2 Surat Al-Ghosyiah Ayat 3-11.mp3download

 73. 2017-02-06 Setengah Halaman, Juz 30_Page592, QS. Al-A’la Ayat 16-19 Dan Al-Ghosyiah Ayat 1-11.mp3download

 74. 2017-02-07 Juz 30_Page592, QS. Al-Ghosyiah Ayat 12-19.mp3download

 75. 2017-02-07 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page592, QS. Al-A’la Ayat 16-19 Dan Al-Ghosyiah Ayat 1-19.mp3download

 76. 2017-02-08 Juz 30_Page592, QS. Al-Ghosyiah Ayat 20-26.mp3download

 77. 2017-02-09_Page 592download

 78. 2017-02-10 Juz 30_Page593, QS. Al-Fajr Ayat 1-9.mp3download

 79. 2017-02-11 Juz 30_Page593, QS. Al-Fajr Ayat 10-15.mp3download

 80. 2017-02-11 Setengah Halaman, Juz 30_Page593, QS. Al-Fajr Ayat 1-15.mp3download

 81. 2017-02-12 Juz 30_Page593, QS. Al-Fajr Ayat 16-19.mp3download

 82. 2017-02-12 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page593, QS. Al-Fajr Ayat 1-19.mp3download

 83. 2017-02-13 Juz 30_Page593, QS. Al-Fajr Ayat 20-23.mp3download

 84. 2017-02-14_Page 593download

 85. 2017-02-16 Juz 30_Page594, QS. Al-Fajr Ayat 24-30.mp3download

 86. 2017-02-17 Juz 30_Page594, QS. Al-Balad Ayat 1-12.mp3download

 87. 2017-02-17 Setengah Halaman, Juz 30_Page594, QS. Al-Fajr Ayat 24-30 Dan Al-Balad Ayat 1-12.mp3download

 88. 2017-02-18 Juz 30_Page594, QS. Al-Balad Ayat 13-20.mp3download

 89. 2017-02-18 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page594, QS. Al-Fajr Ayat 24-30 Dan Al-Balad.mp3download

 90. 2017-02-19 Juz 30_Page595, QS. Asy-Syams Ayat 1-10.mp3download

 91. 2017-02-20_Page 594download

 92. 2017-02-21 Juz 30_Page595, QS. Asy-Syams Ayat 11-15.mp3download

 93. 2017-02-22 Juz 30_Page595, QS. Al-Laili Ayat 1-11.mp3download

 94. 2017-02-22 Setengah Halaman, Juz 30_Page595, QS. Asy-Syams.mp3download

 95. 2017-02-23 Juz 30_Page596, QS. Al-Laili Ayat 12-21.mp3download

 96. 2017-02-23 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_Page595, QS. Asy-Syams Dan Al-Laili Ayat 1-11.mp3download

 97. 2017-02-24 Juz 30_Page596, QS. 093 Adh-Dhuha.mp3download

 98. 2017-02-25_Page 595download

 99. 2017-02-26 Juz 30_Page596, QS. Asy-Syarh.mp3download

 100. 2017-02-27 Juz 30_Page597, QS. At-Tiin.mp3download

 101. 2017-02-27 Setengah Halaman, Juz 30_(Page596, QS. Asy-Syarh), Dan (Page597, QS. At-Tiin).mp3download

 102. 2017-02-28 Juz 30_Page597, QS. Al-‘Alaq Ayat 1-11.mp3download

 103. 2017-02-28 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_(Page596, QS. Asy-Syarh), Dan (Page597, QS. At-Tiin Dan Al-‘Alaq 1-11).mp3download

 104. 2017-03-01 Juz 30_Page597, QS. Al-‘Alaq Ayat 12-19.mp3download

 105. 2017-03-02 Muroja’ah, Juz 30_(Page596, QS. Asy-Syarh), Dan (Page597, QS. At-Tiin Dan Al-‘Alaq).mp3download

 106. 2017-03-03 Juz 30_Page598, QS. Al-Qodr.mp3download

 107. 2017-03-04 Juz 30_Page598, QS. Al-Bayyinah Ayat 1-5.mp3download

 108. 2017-03-04 Setengah Halaman, Juz 30_Page598, QS. Al-Qodr Dan Al-Bayyinah Ayat 1-5.mp3download

 109. 2017-03-05 Juz 30_Page599, QS. Al-Bayyinah Ayat 6-8.mp3download

 110. 2017-03-05 Tiga Perempat Halaman, Juz 30_(Page598, QS. Al-Qodr Dan Al-Bayyinah Ayat 1-5) Dan (Page599, QS. Al-Bayyinah Ayat 6-8).mp3download

 111. 2017-03-06 Juz 30_Page599, QS. Az-Zalzalah.mp3download

 112. 2017-03-07 Muroja’ah, Juz 30_(Page598, QS. Al-Qodr Dan Al-Bayyinah Ayat 1-5), Dan (Page599, QS. Al-Bayyinah Ayat 6-8 Dan Az-Zalzalah).mp3download

 113. 2017-03-09 Juz 30_Page599-600, QS. Al-‘Aadiyaat Ayat 1-11.mp3download

 114. 2017-03-10 Juz 30_Page600, QS. Al-Qoori’ah.mp3download

 115. 2017-03-10 Setengah Halaman, Juz 30_Page599-600, QS. Al-‘Aadiyaat Ayat 1-11) Dan (Page600 QS.Al-Qoori’ah).mp3download

 116. 2017-03-11 Juz 30_Page600, QS. At-Takaatsur.mp3download

 117. 2017-03-11 Tiga Perempet Halaman, Juz 30_(Page599-600, QS. Al-‘Aadiyaat Ayat 1-11) Dan (Page600,QS. Al-Qoori’ah Dan At-Takaatsur).mp3download

 118. 2017-03-12 Juz 30_Page601, QS. Al-‘Ashr.mp3download

 119. 2017-03-13 Juz Muroja’ah, Juz30_(Page599-600, QS. Al-‘Aadiyaat Ayat 1-11), (Page600, QS. Al-Qoori’ah Dan At-Takaatsur), Dan (Page601, QS. Al-‘Ashr).mp3download

 120. 2017-03-14 Juz 30_Page601, QS. Al-Humazah.mp3download

 121. 2017-03-15 Juz 30_(Page601, QS. Al-Fiil), Dan (Page602, QS. Quraisy).mp3download

 122. 2017-03-15 Setengah Halaman, Juz 30_(Page601, QS. Al-Humazah Dan Al-Fiil), Dan (Page602, QS. Quraisy).mp3download

 123. 2017-03-16 Juz 30_Page602, QS. Al-Maa’uun Dan Al-Kautsar.mp3download

 124. 2017-03-16 Tiga Perempat, Juz 30_(Page601, QS. Al-Humazah Dan Al-Fiil), Dan (Page602, QS. Quraisy, Al-Maa’uun Dan Al-Kautsar Ayat).mp3download

 125. 2017-03-17 Juz 30_Page603, QS. 109 Al-Kaafiruun, An-Nashr, Dan Al-Lahab.mp3download

 126. 2017-03-18 Juz 30_Page604, QS. Al-Ikhlaas, Al-Falaq, Dan An-Naas.mp3